Kasutustingimused

Andmete töötlemise põhimõtted
1. Üldsätted
1.1. Läänlane.ee kasutamisel aktsepteerite OÜ Läänlane kehtestatud andmete töötlemise põhimõtteid.
1.2. Isikuandmete töötleja on OÜ Läänlane (registrikood 12089011, juriidiline asukoht ja postiaadress Läänemaa, Haapsalu, Haapsalu linn, Sadama tn 5, 90502, e-posti aadress ivar@laanlane.ee).

Andmete töötlemise üldised eesmärgid
Täita kasutaja ees võetud kohustusi, mis tulenevad teenuse osutamise eesmärgist ja/või õigusaktidest.
Töödeldavate isikuandmete koosseis
Kasutaja isiklikud andmed (kasutajanimi, e-postiaadress, telefoninumber).
Kasutaja kontaktandmed (e-posti aadress, telefon).
Isikuandmete töötlemine
OÜ Läänlane töötleb isikuandmeid ainult selleks, et veebilehele registreerinud isik saaks avaldada kuulutusi.
OÜ Läänlane ei kogu küpsiseid ega kasuta neid reklaami eesmärgil.
OÜ Läänlane ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

4.1.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui kasutaja on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
4.1.4. kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
4.1.5. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele);
4.2. Juhul kui kasutaja on avaldanud või edastanud teenusepakkuja kaudu andmeid, mille avaldamine rikub kolmandate isikute õigusi, on OÜ-l Läänlane õigus avaldada kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.
5. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus ja turvalisus
5.1. OÜ Läänlane tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.
5.2. OÜ Läänlane tagab isikuandmete kaitse kaudu organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku.
5.3. OÜ Läänlane vastutab isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.
6. Kasutaja õiguste kaitse
6.1. Kasutajal on õigus:
6.1.1. saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
6.1.2. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
6.1.3. võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete kasutamiseks turunduslikul eesmärgil;
6.1.4. nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;
6.1.5. esitada pretensioon, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;
6.1.6. pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;
6.1.7. nõuda kahju hüvitamist, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
7. Lõppsätted
7.1. OÜ-l Läänlane on õigus andmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, tagades selle vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktidega.
Kasutustingimused
1. Üldsätted
1.1. Läänlane.ee veebilehel end registreerides nõustute järgima OÜ Läänlane kehtestatud kasutustingimusi.
2. Mõisted
2.1. Läänlane.ee kasutajakonto – teenus, mille eesmärk on võimaldada kasutajal avaldada veebilehel kuulutusi.
2.2. Kasutaja – Läänlane.ee veebilehel registreerunud füüsiline isik.
2.3. Isikuandmed – Läänlane.ee kasutamisel tekkivad andmed kasutaja kohta.
2.4. Läänlane.ee kasutajakonto – konto, mille abil on kasutajal võimalik avaldada kuulutusi
2.5 Teenusepakkuja – juriidiline isik, kes pakub konto kaudu ligipääsu oma veebikeskkondadele ja -teenustele.
Teenusepakkuja on OÜ Läänlane (registrikood 12089011, juriidiline asukoht ja postiaadress Läänemaa, Haapsalu, Haapsalu linn, Nurme tn 12a-42, 90505, e-posti aadress ivar@laanlane.ee).
2.6. Veebikeskkond – teenusepakkuja hallatav internetikeskkond, millele on tasuta vaba ligipääs ja kus kuulutuste avaldamiseks on vaja end registreerida.
2.7. Veebiteenused – teenusepakkuja hallatav teenus, mis võimaldab registreerinud kasutajatel tasu eest või tasuta avaldada kuulutusi ja tasuta lugeda veebilehel avaldatud ajakirjanduslikku või muud materjali, sh kuulutusi.
2.8. Sisu – kasutaja poolt profiili ja/või veebikeskkonda lisatud ja/või üles laaditud kommentaar/kirje, artikkel, kuulutus, foto jne.
3. Läänlane.ee kasutajakonto sisu
3.1. Läänlane.ee võimaldab laadida kasutajal veebikeskkonna kuulutuste rubriiki üles pilte ja tekste, kasutada teenusepakkuja foorumit/kommentaariumi, järgides peale kasutustingimuste ka vastava veebikeskkonna kasutustingimusi ning võttes arvesse, et kasutaja avaldatud ja/või üles laaditud sisu eest kannab isiklikku varalist vastutust kasutaja. Kasutaja edastatud ja/või üles laaditud kommentaari/kirje, artikli, foto või video avaldamise eest kannab isiklikku varalist vastutust kasutaja. OÜ Läänlane ega teenusepakkuja ei vastuta kasutaja poolt teenusepakkujale avaldamiseks edastatud materjali kasutamise ja/või mittekasutamise eest ja/või sellest tulenevate võimalike kulude ja kahjude eest.
4. Läänlane.ee konto loomine ja sulgemine, teiste kontode kasutamine ja sidumine
4.1. Läänlane.ee teenuse kasutamiseks peab isik end Läänlane.ee lehel registreerima.
4.3. Läänlane.ee konto loomisega kinnitab kasutaja, et on vähemalt 18aastane Läänlane.ee kasutajakonto kasutamiseks täielikult teo- ja otsustusvõimeline füüsiline isik.
4.4. Läänlane.ee konto loomiseks peab isik valima endale kasutajanime (Postitaja), mis ei pea olema kasutaja pärisnimi, ja kirjutama e-postiaadressi. Soovi korral võib avaldada oma telefoninumbri.
4.5. Kasutaja on teadlik, et kasutajanime ja telefoninumbri sattumisel kolmandate isikute valdusesse vastutab ta nende isikute poolt kasutajale võetud kohustuste täitmise või kahju hüvitamise kohustuse eest.
4.6. Juhul kui kasutaja soovib Läänlane.ee kasutajakonto sulgeda, tuleb tal saata vastav sooviavaldus e-posti aadressile ivar@laanlane.ee.
4.7. Kasutustingimuste rikkumisel on OÜ-l Läänlane õigus kasutaja konto tähtajatult sulgeda ilma kasutajat sellest ette teavitamata. OÜ Läänlane ei ole kohustatud kasutajale konto sulgemist põhjendama.

Jaga
Otsi blogist